No.21, 718 Long, Yu Yuan Road, ChangNing District, Shanghai