No.4 Zhongxing 4th Ln. West Dist. Taichung City 403