NO.41 Guozijian Rd, An Dingmennei Avenue, Dongcheng District, Beijing